Úvod

ROZHODCOVSKÝ DOM je stály rozhodcovský súd zriadený záujmovým združením právnických osôb PRO ET CONTRA so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, IČO: 45 745 871. V zmysle ustanovenia § 54b zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 336/2014 Z.z. je z hľadiska príslušnosti právnym nástupcom stáleho rozhodcovského súdu ROZHODCOVSKÝ DOM zriadeného spoločnosťou Pro et Contra a. s. so sídlom Kapucínska 7, 811 03 Bratislava, IČO: 44 635 079.

ROZHODCOVSKÝ DOM v rozhodcovskom konaní prejednáva spory a vydáva rozhodcovské rozsudky, ktoré predstavujú vymáhateľný exekučný titul v zmysle ustanovenia § 41 Exekučného poriadku - zákona č. 233/1995 Z. z..

Rozhodcovské konanie je mimosúdny spôsob riešenia sporov. Rozhodcovské konanie prebieha na rozhodcovskom súde podobne ako na súde, je však rýchlejšie, lacnejšie a flexibilnejšie.

Rýchlosť

Konanie prebieha na rozhodcovskom súde, pokiaľ nie je nevyhnutné ústne pojednávanie, písomne bez vytýčenia pojednávania. Účastníci sporu sú preto nútení v jednom písomnom podaní formulovať celú svoju právnu argumentáciu. Konanie sa nepredlžuje pre procesné prekážky, účastníci konania nemajú priestor na odďaľovanie vynesenia rozhodcovského rozsudku neúčelnými návrhmi a obštrukciami.

Náklady na vedenie konania

Rýchlosť konania, ktorá je dôsledkom minimalizácie procesných úkonov, priamo súvisí s výrazným poklesom nákladov na vedenie rozhodcovského konania, a to najmä v prípadoch, keď sú účastníci zastúpení advokátom. Písomnosť konania šetrí náklady na účasť sporových strán na pojednávaniach.

Poplatky za rozhodcovské konanie sú nižšie ako poplatky za vedenie súdneho konania.

Rozhodcovské konanie sa končí vynesením rozhodcovského rozsudku, ktorý rozhodne o veci samej ako aj trovách konania.

Flexibilita

ROZHODCOVSKÝ DOM nie je strnulou inštitúciou. V rámci zákonných možností vie veľmi rýchlo reagovať na potreby praxe. Nárast ani náročnosť agendy nie sú dôvodom na prieťahy v konaní.

Neverejnosť konania

Rozhodcovské konanie má dôverný charakter, verejnosť nemá možnosť zúčastniť sa na jednotlivých procesných úkonoch. Rozhodcovia sú viazaní mlčanlivosťou.

Kompetentnosť a nezávislosť

Rozhodcovské konanie vedie rozhodca, ktorý má právnické vzdelanie a primeranú právnu prax (min. 7 rokov). Rozhodcovia sú pri svojom rozhodovaní úplne nezávislí od exekutívy.

Právomoc

Právomoc ROZHODCOVSKÉHO DOMU možno založiť len dohodou zmluvných strán obsiahnutou v rozhodcovskej zmluve, ktorá by mala mať písomnú formu. Zmluvu možno uzatvoriť preventívne pred vznikom sporu vo vzťahu k určitému právnemu vzťahu alebo i po vzniku sporu.

V praxi je právomoc ROZHODCOVSKÉHO DOMU založená najčastejšie tzv. rozhodcovskou doložkou, ktorá je súčasťou zmluvy, ktorá upravuje obsah právneho vzťahu medzi zmluvnými stranami.

Právomoc ROZHODCOVSKÉHO DOMU možno založiť vo vzťahu k sporom vzniknutým z obchodnoprávnym a občianskoprávnym vzťahom. Zákon výslovne stanovuje, že predmetom rozhodcovského konania môžu byť spory týkajúce sa právnych vzťahov, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní, vrátane sporov o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je. Rozhodcovský súd nemôže rozhodovať spory o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam; spory o osobnom stave; spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí a spory, ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania. Rozhodcovský súd tiež nemôže rozhodovať spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou.

Opravný prostriedok smerujúci k preskúmaniu rozhodcovského rozsudku iným rozhodcom alebo rozhodcami je možné využiť, iba ak je to dohodnuté v rozhodcovskej zmluve. Ak rozhodcovské rozhodnutie celkom zrejme vybočuje zo zásad spravodlivosti, najmä porušením princípu rovnosti, nestrannosti, ako aj pre iné zásadné vady rozhodcovského rozhodnutia, možno požiadať o zrušenie rozhodcovského rozsudku súdom.